• Oferta szkoły
   • Oferta szkoły

   • 08.12.2022 12:22
   • Nasze motto:
    „Mów dziecku, że jest mądre, dobre, że potrafi!”
    (Janusz Korczak)
   • Nasza szkoła mieści się w jednej z najpiękniejszych dzielnic Szczecina, na Pogodnie. Większość Pogodna stanowią zabudowania typu willowego. Komunikację z miastem zapewniają linie tramwajowe ( 5, 7) i autobusowe (67). Jest to wyjątkowo urokliwa dzielnica naszego miasta, pełna zieleni. W takim przyjaznym otoczeniu umiejscowiona jest nasza szkoła, przy ulicy Reymonta.

    Jest to szkoła z tradycjami. Od lat współpracujemy z organizacjami pozarządowymi – Stowarzyszeniem na Rzecz Pogodna i Radą Osiedla Pogodno. Współdziałamy z rodzicami w tworzeniu szkoły przyjaznej dzieciom. Współpracujemy również z okolicznymi przedszkolami. Bierzemy udział w wielu konkursach szkolnych, rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Współpracujemy z Uniwersytetem Szczecińskim.


    CO OFERUJEMY

    • Opiekę świetlicy (od 700 do 1700)
    • Zbiory czytelni i biblioteki wraz z pracownią multimedialną
    • Stołówkę szkolną
    • Wsparcie pedagoga
    • Pracownię komputerową z dostępem do Internetu
    • Naukę dwóch języków obcych od pierwszej klasy ( j. angielski i j. niemiecki) – przy współpracy ze Szkołą Językową
    • gabinet logopedy
    • klasy języka angielskiego prowadzone w ramach innowacji pedagogicznej

    NASZA SZKOŁA JEST BEZPIECZNA

    • stwarzamy miłą atmosferę do nauki i pracy
    • zapewniamy opiekę pielęgniarki
    • rozwijamy w uczniach poczucie odpowiedzialności za siebie i innych
    • dbamy o bezpieczeństwo dzieci
    • wdrażamy nowe rozwiązania edukacyjne i opiekuńczo –wychowawcze
    • współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
    • żaden uczeń nie jest anonimowy, w naszej szkole uczy się ok. 300 uczniów, wszyscy się znają, nie tylko z widzenia


    JESTEŚMY SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE

    Nasza szkoła buduje przyjaźń, uczy szacunku, tolerancji i okazywania wzajemnej pomocy.

    W naszej szkole:

    • Kształtujemy takie cechy, jak: dociekliwość, rzetelność, wytrwałość, upór w dążeniu do celu, systematyczność, dyscyplinę wewnętrzną i samokontrolę.
    • Promujemy wiedzę, umiejętności, zdolności i osiągnięcia uczniów różnych dziedzinach.
    • Rozwijamy wrażliwości humanistyczne.
    • Uświadamiamy odpowiedzialność za ochronę własnego życia i zdrowia.
    • Przygotowujemy do pełnienia różnych ról społecznych.
    • Wzmacniamy świadomość i umiejętność samodoskonalenia.
    • Propagujemy zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym.
    • Wychowujemy w poszanowaniu kultury narodowej.
    • Uczymy na programach przeciwstawiających się złu, zagrożeniom i patologii.
    • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.
    • Tworzymy własne tradycje.


    Misją naszej szkoły jest:

    • Kształtowanie i rozwijanie poznawczych możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić do bardziej dojrzałego rozumienia świata.
    • Rozwijanie u uczniów niezależności, odpowiedzialności za siebie i innych.
    • Wyposażanie uczniów w umiejętności umożliwiające komunikację ze społeczeństwem.
    • Kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności drugiego człowieka.
    • Kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego.
    • Cele i zadania szkoły:
    • Poszerzanie horyzontów myślowych w sposób syntetyczny w sytuacjach nieogrodzonych tematami przedmiotów.
    • Tworzenie warunków psychologicznych i pedagogicznych efektywnego uczenia się.
    • Aktywny udział w promocji wartości humanistycznych.
    • Wspieranie procesu samoidentyfikacji uczniów ramach środowiska lokalnego, Małej i Wielkiej Ojczyzny w jednoczącym się świecie.

    MODEL ABSOLWENTA

    • Odpowiedzialny za wykonywane obowiązki.
    • Rozumie i akceptuje swoje cele i zadania.
    • Wywiązuje się z zadań mu powierzonych.
    • Rozróżnia dobro i zło oraz właściwie odnosi się do obu kategorii.
    • W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.
    • Potrafi przekazać swoje odczucia i poglądy.
    • Ma właściwy stosunek do kolegów i osób starszych .
    • Potrafi sprawnie posługiwać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
    • Potrafi dobrze zaplanować swoją pracę i czas wolny .
    • Stosuje zwroty grzecznościowe.
    • Troszczy się i umie dbać o własne zdrowie.
    • Przeciwstawia się złu, nietolerancji i przemocy.
    • Zna swoje mocne i słabe strony.
    • Stara się przewidywać skutki swoich działań.
    • Pracowity, rzetelny, wytrwały
   • Wróć do listy artykułów
  • Logowanie

 • Librus Synergia
 • Znajdziesz naszą szkołę również na: