• Praca świetlicy szkolnej

    • Głównym celem świetlicy szkolnej SP nr 3 jest Prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej oraz dydaktyczno – terapeutycznej wspierającej wszechstronny rozwój osobowości ucznia.

     Praca wychowawcza świetlicy skupiona jest wokół tygodni tematycznych, których treść skorelowana jest z porami roku oraz kalendarzem świąt. Zajęcia świetlicowe obejmują aktywność plastyczno – techniczną, usprawnianie ruchowe, zadania umuzykalniające, działalność dydaktyczną i terapeutyczną. Duży nacisk kładzie się na kształtowanie samodzielności i zaradności uczniów, rozwijanie ich zainteresowań a także usprawnianie technik szkolnych. Wiele zadań prowadzonych jest w grupach, co sprzyja budowaniu więzi między uczniami, uczy wyrażania emocji oraz współdziałania. Szczególną uwagę zwraca się na koleżeńską pomoc, bezpieczeństwo i poszanowanie godności drugiego człowieka.

     Świetlica przeznaczona jest dla wszystkich uczniów szkoły. Uczestnikami zajęć są jednak głównie uczniowie klas 0 – III. Opieką wychowawczą zostają objęci także uczniowie skierowani do świetlicy z powodu nieobecności nauczyciela, odwołania lekcji, uczniowie oczekujący na obiad, nie uczęszczający na religię lub inne zajęcia.

     Nasza świetlica jest miejscem, gdzie uczeń swobodnie może realizować się na płaszczyźnie społecznej, kulturalnej lub edukacyjnej czy rozrywkowej. Wychowawcy w swojej pracy z dziećmi kładą duży nacisk na zaspakajanie potrzeb wychowanków.

     Główne założenia świetlicy szkolnej: 

     1. CZAS WOLNY
     - zagwarantowanie możliwości aktywnego i kulturalnego spędzenia czasu wolnego. 

     2. SZCZYPTA INSPIRACJI
     - rozwijanie pasji oraz pogłębianie zainteresowań uczniów. 

     3. Z KULTURĄ NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA
     - kształtowanie u uczniów nawyków kulturalnego zachowania się w codziennych sytuacjach. 

     4. Z NAUKĄ ZA PAN BRAT
     - pomoc w odrabianiu zadań domowych. Organizowanie zajęć utrwalających wiadomości zdobyte w szkole. 

     Zasady funkcjonowania świetlicy szkolnej

     Zasady funkcjonowania świetlicy określa regulamin, który mówi o celach i zadaniach świetlicy, organizacji pracy świetlicy i pracownikach, zasadach prowadzenia dokumentacji, prawach i obowiązkach pracowników.

     Realizacja założeń dokumentowana jest w dziennikach zajęć świetlicowych, gdzie ujęte są także opracowane przez wychowawców tygodniowe tematy. Funkcjonuje także dokument stwierdzający frekwencję uczniów zapisanych na świetlicę. Dane rodziców (opiekunów) zawarte są w kartach zgłoszeń dziecka do świetlicy. 

     Aspekt organizacyjny.

     • Kwalifikacja uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie kart zgłoszeń, które wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni do 30 września. Karta zgłoszeniowa do świetlicy zawiera podstawowe dane o sytuacji rodzinnej ucznia (imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, miejsce pracy rodziców lub opiekunów prawnych).
     • Uczniowie mogą korzystać z opieki świetlicy w godzinach 7:00 – 17:00.
     • Tygodniowy czas pracy nauczyciela – wychowawcy w świetlicy wynosi 26 godzin.
     • Warunki korzystania ucznia ze świetlicy reguluje kodeks świetlicowy przedstawiony oraz omawiany wraz z uczniami w pierwszym miesiącu realizowania obowiązku szkolnego. 
     • Regulamin świetlicy znajduje się w dokumencie Procedury Bezpieczeństwa - rozdział VIII w zakładce Regulamin.