• Powrót uczniów klas I-III na zajęcia stacjonarne

     15.01.2021

     Drodzy Rodzice!

     Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III  wracają do szkoły, do  tradycyjnego nauczania.

     Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo dzieci oczekiwały na przywrócenie zajęć stacjonarnych, na bezpośredni kontakt z nauczycielem, na możliwość rozmowy i zabawy z rówieśnikami, nawet w ograniczonym wymiarze. Dzieci wiedzą już, że sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń - nie wolno przytulić koleżanki na powitanie, dzielić się śniadaniem, pożyczać swoich przyborów, nie wolno wyjść z klasą do kina czy muzeum. Bardzo proszę, przypomnijmy dzieciom dlaczego tak się dzieje. Mówmy w domu i w szkole o konieczności zachowania reżimu sanitarnego i dystansu od innych osób. Wspólnie brzmiący komunikat, przekazywany przez pracowników szkoły i rodziców sprawi, że dzieci będą postępować właściwie. Wsparcie rodziców jest dla dziecka bardzo ważne,a rozmowa pozwoli na ujawnienie ich wahań, lęków i umożliwi zorganizowanie pomocy.

     Od 18 stycznia zarówno dzieci, rodziców i pracowników szkoły obowiązują następujące wymogi i zalecenia dotyczące higieny i bezpieczeństwa:

     • Wejście  do szkoły wyłącznie z osłoną ust i nosa,
     • Mycie i dezynfekcja rąk po wejściu,
     • Poruszanie się w przestrzeniach wspólnych z osłoną ust i nosa,
     • Zachowanie dystansu (co najmniej 1,5 metra),
     • Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
     • Podczas przyprowadzania dzieci opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

     Przypominam zasady organizacji pracy szkoły:

     Organizacja lekcji

     • Każda klasa  ma zajęcia lekcyjne w jednej, wyznaczonej sali,
     • Uczniowie mają stałe miejsca w sali,
     • W celu zachowania dystansu społecznego dzieci z poszczególnych klas wchodzą do szkoły różnymi wejściami i kierują się do wyznaczonych szatni,
     • Zajęcia wychowania fizycznego będą odbywały się przede wszystkim na świeżym powietrzu, w razie konieczności pozostania w budynku – w sali sportowej,
     • Aby uniknąć tłoku przed toaletami podczas przerw, uczniowie mogą chodzić pojedynczo do toalety w czasie lekcji – obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk.

     Organizacja przerw

     • Nauczyciel organizuje przerwę w zajęciach zgodnie z potrzebami uczniów, po upewnieniu się, że w miejscu spędzania przerwy nie przebywa inna klasa,
     • W miarę możliwości przerwy mogą być organizowane na świeżym powietrzu,
     • Nauczyciel nadzorujący daną salę lekcyjną pilnuje, aby była ona odpowiednio wywietrzona,
     • Po powrocie z przerwy obowiązuje mycie rąk,
     • Na początku przerwy śniadaniowej i po zjedzeniu posiłku uczniowie myją ręce.

     Organizacja pracy stołówki szkolnej

     • Przed wyjściem do stołówki podczas przerwy obiadowej oraz po powrocie dzieci myją ręce,
     • Do stołówki dzieci udają się pod opieką nauczyciela zgodnie z opracowanym harmonogramem,
     • W stołówce zajmują miejsca zgodnie ze wskazówkami nauczyciela zachowując konieczny dystans,
     • Ze względów sanitarnych w szkole nie ma możliwości zakupu jedzenia i wody. Proszę, aby dzieci przychodziły na zajęcia z zapasem napoju i drugim śniadaniem.

     Organizacja pracy świetlicy szkolnej

     • Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I – III,
     • W świetlicy uczniowie przestrzegają wszystkich zaleceń dotyczących dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego,
     • Ze wzglądu na duże trudności z zachowaniem reżimu sanitarnego w świetlicy prosimy, aby w miarę możliwości zapewnić opiekę dzieciom przed i po zajęciach szkolnych,
     • W świetlicy uczniowie przestrzegają wszystkich zaleceń dotyczących dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego.

     UWAGA!

     Jeżeli Państwa dziecko wykazuje w domu objawy choroby (gorączka, kaszel, nudności lub ogólne osłabienie fizyczne) zachęcamy, aby pozostało w domu dla ogólnego bezpieczeństwa wszystkich (chorego dziecka, innych uczniów, nauczycieli, obsługi szkoły). Jednocześnie przypominam, że w takiej sytuacji wskazana jest konsultacja z lekarzem.

     Drodzy Państwo,

     życzę dzieciom udanego powrotu do zajęć, dobrych relacji z rówieśnikami oraz szczerych  rozmów z wychowawcami o ważnych dla nich problemach.

     Życzę także Państwu i uczniom zdrowia, a dzieciom ponadto radości ze wspólnego przebywania i wspólnej nauki.

     Serdecznie pozdrawiam Joanna Czyż

    • Uczniowie klas I-III wracają do nauki w szkole.

     13.01.2021

     Od 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III wracają do szkoły na zajęcia stacjonarne.

     Powrót uczniów klas I-III do szkoły będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Aby w sposób maksymalny zabezpieczyć zdrowie dzieci, rodziców i pracowników GIS, MEN i MZ przygotował wytyczne. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. 

     Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wytycznymi. Powrót do szkoły od 18.01.2021r. klas 1-3 po feriach - wytyczne MEN,MZ i GIS z dn.11.01.2021.pdf

     Uczniowie klas starszych, tak jak do tej pory będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych zdalnie z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS.  Tym samym od 18 stycznia 2021r. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć dla uczniów klas IV-VIII. Lekcje we wszystkich klasach odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym planem zajęć. Czas trwania jednostki lekcyjnej w klasach I-III wynosi 45 minut, natomiast w klasach IV-VIII około 30-40 minut.

     Opieka w świetlicy szkolnej

     Od poniedziałku 18 stycznia 2021r. szkoła zapewnia funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice pracują zawodowo.

     Z poważaniem

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Joanna Czyż

      

    • DYŻUR WAKACYJNY - PRZEDSZKOLE

     12.01.2021

     Szanowni Rodzice,

     Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wymusiło i nadal wymusza dokonywanie zmian w organizacji jej pracy. Aby w sposób maksymalny zabezpieczyć zdrowie dzieci, rodziców i pracowników oddziałów przedszkolnych w szkole oraz, aby ograniczyć przemieszczanie się dzieci pomiędzy przedszkolami, dyżury wakacyjne odbywać się będą wyłącznie w placówkach macierzystych.

     Chęć skorzystania z opieki przedszkolnej w czasie wakacji będziecie Państwo mogli zgłosić bezpośredni w swoim oddziale przedszkolnym w szkole.

     Zasady składania zgłoszeń:

     • do oddziałów przedszkolnych w szkole będą przyjmowane wyłącznie dzieci
      z macierzystej placówki, rodziców pracujących, którzy muszą wrócić do pracy i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki;
     • obowiązkiem rodzica jest dołączyć do zgłoszenia zaświadczenie o zatrudnieniu. Zaświadczenie musi zawierać informację, że rodzic nie przebywa na opiece, urlopie macierzyńskim/rodzicielskim ani wychowawczym. Dyrektor ma prawo zweryfikować podane w zaświadczeniu informacje;              
     • dyrektor informuje rodziców o przyjęciu na dyżur wakacyjny poprzez zamieszczenie listy dzieci w szkole w widocznym miejscu;
     • rodzic ma obowiązek skutecznego poinformowania dyrektora o rezygnacji z przyznanego miejsca  najpóźniej do 12.06.2021 r.
     • dziecko może korzystać z dyżuru wakacyjnego przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie;
     • z wakacyjnej opieki będą mogły skorzystać wyłącznie dzieci, które w roku szkolnym 2020/2021 już uczęszczają do poszczególnych oddziałów przedszkolnych;
     • zainteresowani rodzice będą składać zgłoszenie w sprawie opieki wakacyjnej poprzez „wrzucenie” do urny w szkole wypełnionego druku. Konieczne będzie również podanie  w jakim terminie dziecko będzie przebywało w oddziale z określeniem liczby godzin pobytu;
     • o organizacji pracy w okresie dyżuru wakacyjnego decyduje dyrektor;
     • rodzic nie może odwołać się od decyzji dyrektora w związku z nieprzyjęciem dziecka na dyżur.

     Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 28 czerwca do 20 sierpnia

     23 sierpnia do 31 sierpnia – przygotowanie przedszkola do rozpoczęcia nowego roku szkolnego

     01 września 2021r. – rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

     TERMINY:

     - składanie zgłoszeń na dyżur w terminie od 18.01.2021r. do 29.01.2021r.

     - weryfikacja zgłoszeń w terminie 01.02.2021r. do 12.02.2021r.

     - podanie do wiadomości zakwalifikowanych dzieci w dniu 17.02.2021r.

     Wniosek na dyżur wakacyjny:

     -  Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyzur.docx

     -  Zgłoszenie o przyjęcie dziecka do przedszkola na dyzur.pdf

     - druk złoszenia można również pobrać przy wejściu do budynku szkoły.

      

    • Pomoc psychologiczna – dla uczniów

     30.12.2020
     • Jesteś nastolatkiem?

     • Doświadczasz kryzysu w związku z sytuacją kwarantanny narodowej w okresie ferii?

     • Chciałabyś/-łbyś z kimś o tym porozmawiać?

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla uczniów z terenu naszej poradni. Osoby, które doświadczają sytuacji kryzysowej z powodu pandemii mogą skorzystać z konsultacji.

     Warunkiem skorzystania z pomocy jest wcześniejsze telefoniczne ustalenie terminu w sekretariacie PPP1 tel. 91 433 30 12 . Konsultacja niepełnoletnich uczniów wymaga zgody rodzica/opiekuna prawnego. Młodzież powyżej 18 r. ż może zgłosić się i uczestniczyć w konsultacjach samodzielnie.

     Istnieje możliwość bezpośrednich spotkań w poradni, rozmów telefonicznych lub wideorozmowy za pośrednictwem Skype’a, Formuła spotkań będzie uzależniona od odgórnych wytycznych w kwestii bezpieczeństwa i sytuacji epidemiologicznej oraz preferencji ucznia.

    • Uwaga! Półkolonia

     16.12.2020

     W związku z pandemią organizatorzy półkolonii w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie zdecydowali o ograniczeniu udziału osób z zewnątrz do minimum. 

     Dlatego też koszty pobytu dziecka ulega zmniejszeniu do kwoty 270 zł.

     Serdecznie zapraszamy!

    • Jasełka w grupie 01

     19.01.2021

     W całej Polsce w okresie od Bożego Narodzenia do święta Matki Boskiej Gromnicznej wystawiane są „Jasełka”.

     Początki jasełek sięgają XIII w., kiedy to Święty Franciszek z Asyżu chcąc zgłębić tajemnicę i atmosferę Bożego Narodzenia postanowił zrobić w skalnej grocie w Greccio lalkę z gałganków. Umieścił ją w żłóbku oraz sprowadził do niej również zwierzęta. W ten sposób chciał przybliżyć nastrój tamtych wydarzeń. Liczni wierni, którzy uczestniczyli w tym niezwykłym spotkaniu, w śpiewie i modlitwie odkrywali na nowo tajemnicę narodzin Dzieciątka Jezus.

     Idąc śladami św. Franciszka, jego bracia ze zgromadzenia zaczęli przedstawiać sceny religijne w kościołach. W ten sposób jasełka wraz z zakonnikami przywędrowały do Polski.

     Postacie z jasełek grupują się w kilku kręgach: najważniejszy tworzy Święta Rodzina, aniołowie i pasterze, nieopodal stoją biblijni Trzej Królowie; wprowadza się również postacie dodatkowe, jak: Herod, diabeł  i śmierć, dla podkreślenia walki dobra ze złem, życia ze śmiercią.

     Grupa 01 przygotowując się się do radosnego przeżycia świąt Bożego Narodzenia oraz poznania tradycji bożonarodzeniowych przedstawiła krótki spektakl jasełkowy.

    • Wystawa Adwentowa 2020r.

     14.12.2020

     Tradycyjnie, jak co roku uczniowie klas VI, VII i VIII przygotowywali wystawę ozdób adwentowych. W tym roku również, choć w zmienionej formie. Nie dekorowaliśmy korytarzy naszej szkoły, ale ciężko i z radością pracowaliśmy w domu . Razem z rodziną wykonaliśmy wieńce adwentowe, lampiony i kalendarze adwentowe. Jako nowość piekliśmy pierniki świąteczne. Każdy z nas przekazał paczuszkę pierników dla potrzebujących w ramach współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas przy parafii św. Krzyża w Szczecinie!
     Oto niektóre prace naszych uczniów!

     Zapraszamy do galerii oraz do prezentacji Wystawa Adwentowa 2020

      

     Zapraszamy do galerii oraz do prezentacji Wystawa Adwentowa 2020

    • Drodzy Rodzice, ogłaszamy nabór chętnych uczniów klas I-IV na półkolonie zimowe. Termin: 11– 15 styczeń 2021r. 

     10.12.2020

     Szanowni Państwo,

     organizowane półkolonie w naszej szkole odbędą się tylko w drugim tygodniu ferii tj. 11-15.01.2021r. Zgodnie wytycznymi MEN, MZ, i GIS dla organizatorów półkolonii w szkołach podstawowych. Półkolonie mogą być zorganizowane TYLKO na terenie szkoły. W związku z powyższym uczestnikami półkolonii będą mogły być wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Natomiast Państwo zobowiązani są do zapoznania się z wytycznymi i regulaminem dotyczącym warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły.

     Wytyczne MEN MZ i GIS dla organizatorów półkolonii

     Wytyczne MEN, MZ i GIS dla organizatorów dostępne są również na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej kliknij tutaj>>

     Na cele półkolonii będą przeznaczone: sale świetlicowe, sale dydaktyczne oraz sala gimnastyczna, które zapewnią zachowanie dystansu społecznego. Jedna grupa uczestników półkolonii przebywać będzie w wyznaczonej i stałej sali. Natomiast w grupie może przebywać do 12 uczestników. 

     Półkolonie dotyczą tylko uczniów SP3, którzy deklarują udział w turnusie. Podczas półkolonii zimowych proponujemy:

     - piesze wycieczki do lasu i parku,

     - zabawy ruchowe na ścieżce zdrowia,

     - zabawy i zawody sportowe,

     - zajęcia edukacyjne z animatorem,

     - zabawy muzyczne, dyskoteka,

     - udział dzieci w programie artystycznym „Mam Talent”,

     - zapoznanie z miejscami zabytkowymi Szczecina,

     - zajęcia kreatywne (plastyczne, muzyczne, recytatorskie),

     - dobrą zabawę i wypoczynek!

     Zapisy (e- mail: sp3@miasto.szczecin.pl) przyjmujemy do 18 grudnia 2020 r. do godz. 12:00. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko dziecka, klasa/szkoła, nr tel. do kontaktu. 

     Karty kwalifikacyjne odebrać można w przedsionku szkoły lub ze strony internetowej.

     Karta kwalifikacyjna uczestnika na półkolonię zimową 2021r. pdf.

     Karta kwalifikacyjna uczestnika na półkolonię zimową 2021r. doc.

     Koszt półkolonii 350 zł za turnus (jeden tydzień). W cenie pobytu wyżywienie (śniadanie + obiad), wynagrodzenie dla wychowawców i kierownika półkolonii, nagrody i upominki oraz warsztaty z animatorem. 

     Wpłaty w wysokości 350  zł przyjmować będziemy wyłącznie w dniach 4-6 stycznia 2021r. (zabrania się dokonywania wpłat w miesiącu grudniu 2020r.). 

     Półkolonie będą organizowane przy zainteresowaniu pozwalającym na utworzenie przynajmniej 2 grup w turnusie!


  • Logowanie

 • Librus Synergia
 • Znajdziesz naszą szkołę również na: