• SZKOLNY PROGRAM POWROTU UCZNIÓW I NAUCZYCIELI DO NAUCZANIA STACJONARNEGO
   • SZKOLNY PROGRAM POWROTU UCZNIÓW I NAUCZYCIELI DO NAUCZANIA STACJONARNEGO

   • 14.05.2021 13:56
   • Program powrotu uczniów i nauczycieli do nauczania stacjonarnego jest kluczowym elementem w pracy wychowawczej szkoły i nauczycieli. Ma pomóc uczniom w bezstresowym przejściu z nauczania zdalnego do stacjonarnego. Zadaniem programu jest pomoc w pokonaniu negatywnych emocji oraz zniwelowaniu stresu.
   • CELE OGÓLNE PROGRAMU:

    • wspieranie uczniów oraz ich rodzin w nowej sytuacji,
    • dostosowanie środowiska szkolnego tak, by dzieci odbierały je jako otwarte i przyjazne,
    • ponowne włączenie dzieci w życie, tradycje i zwyczaje szkoły.

     

    SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU:

    • stworzenie dzieciom poczucia bezpieczeństwa, ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – szkoła,
    • adaptacja dzieci w nowym środowisku, w nowej sytuacji, nowej roli,
    • nawiązanie poprawnych relacji nauczyciel – uczeń,
    • integracja zespołu klasowego,
    • wypracowanie wspólnych norm i zasad,
    • uczenie się tolerancji, empatii i wzajemnego zrozumienia,
    • przypominanie zasad funkcjonowania szkoły,
    • odnowienie relacji z rodzicami, ułatwiających dalszą współpracę,
    • zachęcanie rodziców do aktywnej współpracy na rzecz klasy i szkoły.

     

    PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA

    Uczeń:

    • czuje się bezpiecznie w murach szkoły,
    • szanuje nauczyciela i kolegów w grupie i klasie,
    • jest akceptowane i wie, co świadczy o jego wyjątkowości,
    • wie, że każdy jest inny i ma do tego prawo,
    • potrafi pracować w zespole,
    • uczestniczy w tworzeniu zasad zachowania,
    • umie słuchać innych.

    Rodzic:

    • ma poczucie bezpieczeństwa o swoje dziecko,
    • chętnie współpracuje z nauczycielem,
    • czynnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.

     

    TREŚCI PROGRAMU:

     

    Treści programu

    Forma realizacji

    Nawiązanie bliskiego i serdecznego kontaktu z nauczycielem i innymi dziećmi

    rozmowy

    Pomoc w zaakceptowaniu roli ucznia, odpowiedzialnego za powierzone zadania

    rozmowy

    Pomoc dziecku w odnajdywaniu jego miejsca w grupie rówieśniczej i społeczności szkolnej

    zabawy integrujące, rozmowy

    Przestrzeganie określonych zasad zachowania się w szkole

    rozmowy, lekcje wychowawcze, pogadanki

    Ocena swojej działalności

    samoocena

    Poznanie i nazywanie swoich stanów emocjonalnych oraz nabywanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach przykrych przez wymianę doświadczeń

    rozmowa, pogadanki

    Uczestniczenie w sytuacjach, kiedy nabywa się przekonania, że wiele zależy ode mnie. Nabywanie właściwego stosunku do innych dzieci

    zajęcia, rozmowy, pogadanki

    Reagowanie na prośby i polecenia nauczyciela

    obserwacja nauczyciela

    Kształtowanie poszanowania dla innych dzieci i pracowników szkoły

    rozmowy

    Ostrożne, uważne i swobodne poruszanie się po sali i na terenie szkoły

    samodyscyplina

    Rozumienie znaczenia takich wartości jak: tolerancja, życzliwość, koleżeństwo

    rozmowy

    Stwarzanie sytuacji sprzyjających integracji rodziców między sobą i ze szkołą

    spotkania, wycieczki, godziny wychowawcze

    Wycieczki i wyjścia organizowane wspólnie z uczniami i rodzicami

    wyjścia i wycieczki

    Przyzwyczajanie dzieci do współpracy i współdziałania w grupie

    zajęcia, godziny wychowawcze

    Budowanie wspólnoty, w której szanujemy różnice i pomimo nich potrafimy ze sobą współpracować

    pogadanka, godziny wychowawcze

     

     

    METODY I TECHNIKI PROWADZENIA ZAJĘĆ:

    Metody oparte na słowie:

    • rozmowa,
    • dyskusja,
    • objaśnienia,
    • literatura fachowa.

    Formy pracy:

    • zespołowa,
    • grupowa,
    • indywidualna.

     

    ZASADY DLA PRACOWNIKÓW SZKOŁY:

    • udzielamy skutecznego wsparcia uczniom w procesie adaptacji w szkole poprzez:

    - integrację klasy,

    - budowanie przyjaznej atmosfery w klasie,

    - wspomaganie osiągnięć szkolnych uczniów,

    - wyposażanie uczniów w kluczowe umiejętności dydaktyczne i życiowe.

    • tworzymy bezpieczne i przyjazne środowisko szkoły poprzez:

    - zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego,

    - wykorzystanie kompetencji wychowawczych rodziców i nauczycieli.

     

    • zmniejszamy zakres i nasilenie problemów dzieci i młodzieży, w tym:

    - zniwelowanie poziomu agresji i przemocy,

    - podniesienia umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego funkcjonowania w środowisku szkolnym,

    - zwiększenie efektywności działań w zakresie rozwiązywania kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży.

     

    • kreujemy zdrowe, bezpieczne i przyjazne środowisko szkoły i placówki:

    - organizujemy Alternatywne Lekcje WF z Moniką Pyrek,

    - prowadzimy zajęcia na temat higieny osobistej,

    - przypominamy procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły.

     

    • promujemy zdrowy styl życia wśród dzieci i młodzieży:

    - organizujemy warsztaty z programu „Bieg po zdrowie”,

    - aktywne poznawanie środowiska lokalnego (spacery, wycieczki piesze i rowerowe),

    - prowadzenie lekcji na temat zdrowego stylu życia,

    - propagowanie zajęć sportowych na świeżym powietrzu.

     

     

    OGÓLNE ZASADY DOTYCZĄCE COVID-19:

     

    • zostań w domu, gdy masz:

    - gorączkę,

    - kaszel,

    - inne, niepokojące objawy choroby.

    • często myj ręce
    • nie dotykaj oczu, ust i nosa
    • zrezygnuj z podawania ręki na powitanie
    • uważnie słuchaj poleceń nauczyciela
    • używaj tylko własnych przyborów szkolnych
    • spożywaj tylko swoje jedzenie i napoje
    • unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw
    • jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela
    • przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach

     

    EWALUACJA PROGRAMU

    Ewaluacja programu dokonana będzie poprzez:

    • obserwacje i samoobserwacje,
    • rozmowy z dziećmi,
   • Wróć do listy artykułów
  • Logowanie

 • Librus Synergia
 • Znajdziesz naszą szkołę również na: