• Do 29 listopada 2020 roku przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych. Uczniowie klas I-III przechodzą na naukę zdalną.

     06.11.2020

     Od poniedziałku, 9 listopada 2020 roku zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII naszej szkoły. Wszystkie oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 będą funkcjonowały bez zmian.


     Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 3 – do 29 listopada 2020 roku będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS. Lekcje we wszystkich klasach odbywają się zgodnie z planem lekcji. Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi ok. 30 - 40 min.


     Nauka i opieka dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkole pozostaje bez zmian.


     Opieka w świetlicy

     Od poniedziałku, 9 listopada 2020 szkoła zapewnienia funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

     Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy szkoły.


     Konsultacje dla zdających egzaminy

     W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Szczegółowy plan działań przekazany zostanie przez wychowawców klas.


                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

                                                                                                   Joanna Czyż    • NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

     06.11.2020

     102 lata temu ziściły się marzenia Polaków. Po 123 latach niewoli wyzwoliliśmy się spod obcej władzy i odzyskaliśmy własne państwo. To był wielki sukces, stanowiący zwieńczenie  starań pokoleń ludzi, którzy ofiarnie i odważnie walczyli o powrót Polski na mapę Europy.

                 Dzisiaj wielka jest rocznica -

                 jedenasty listopada!...

                 Tym, co zmarli za Ojczyznę,

                 hołd wdzięczności Polska składa.                       (L. Wiszniewski  „11 Listopada”)

     10 listopada 2020 r. uczcimy Święto Niepodległości.

     Młodsze dzieci obejrzą krótki (czas - 2,30) film "Józefa Piłsudskiego marzenia o niepodległości Polski"( https://www.youtube.com/watch?v=UZZmMAwTayY ).

     Opowiada on o młodości Józefa Piłsudskiego. Warto zwrócić uwagę na fakt że nasz bohater - zanim został jednym z twórców niepodległego państwa polskiego w 1918 r. - podejmował rożne formy walki o polskość.

     Na zajęciach w starszych klasach uczniowie obejrzą film (czas - 5,3) "Gra o niepodległość"( https://www.youtube.com/watch?v=M55hKTnUbKk ).

     Następnie o g. 11.11 w trakcie lekcji online (w ramach akcji "Niepodległa do hymnu") wspólnie z naszymi wychowankami odśpiewamy "Mazurka Dąbrowskiego".

    • Warsztaty w grupach 0

     06.11.2020

     W piątek 16.10 i w poniedziałek 19.10 w oddziałach przedszkolnych 01,02,03 odbyły się warsztaty geologiczne pod nazawą: "Uwiecznij Amonita". Warsztaty były zorganizowane w ramach XX Zachodniopomorskiego Festiwalu Nauki. Dzieci przeniosły się do dalekiej przeszłości, dowiedziały się co to są amonity, kiedy występowały. Miały możliwość podziwiania amonitów, jak również wykonały własny odlew amonita w gipsie.

     Zapraszamy do naszej Galerii.

      

    • Dni wolne od zajęć dydaktycznych

     03.11.2020

     Szanowni Rodzice,

     zgodnie z kalendarzem organizacyjnym na rok szkolny 2020/2021 dni 12-13.11.2020r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Szczecinie są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, odbywać się będą zajęcia opiekuńcze. W tych dniach pracuje świetlica szkolna w godzinach 7.00-16.30. Prośbę o zorganizowanie opieki nad dzieckiem w formie podania (do pobrania tutaj) można zgłosić do 09.11.2020r. do godziny 10.00 za pośrednictwem poczty elektornicznej pod adresem sp3@miasto.szczecin.pl lub wrzucając podanie do urny podawczej przy wejściu do budynku B. 

    • Zdalne nauczanie

     27.10.2020

     Szanowni Rodzice, Nauczyciele !

     Zgodnie z komunikatem z dnia 23.10.2020r. od 26 października uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przeszły na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek weszły w życie od soboty, 24 października i obowiązują do niedzieli, 8 listopada 2020. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych funkcjonują bez zmian.

     Podczas nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 3 obowiązuje aplikacja MS TEAMS. Kody dostępu  do aplikacji  zostały przekazane wszystkim uczniom klas I-III i IV – VIII. Lekcje zdalne odbywają się według dotychczasowego planu lekcji. Rzeczywisty czas przebywania dziecka przy komputerze podczas jednostki lekcyjnej nie może przekroczyć 30 minut. Rodzice dzieci, które nie mają dostępu do komputera powinni ten fakt zgłosić wychowawcy klasy. Lekcje w trybie zdalnym są obowiązkowe i jest sprawdzana obecność. Nieobecność ucznia na lekcji należy usprawiedliwić według obowiązujących w szkole zasad.

     Inne ustalenia:

     • świetlica szkolna funkcjonuje według dotychczasowych godzin pracy. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać wyłącznie dzieci klas I-III.
     • dzieciom z oddziałów przedszkolnych i klas I-III są wydawane posiłki  według dotychczasowego porządku.
     • dokonane opłaty za obiady w klasach IV – VIII, w zależności od rozwoju sytuacji będą przechodziły na kolejne miesiące lub nastąpi zwrot wpłaconych kwot.
     • wszelkie informacje będą przekazywane poprzez stronę internetową szkoły, dziennik elektroniczny Librus, aplikację MS Teams – zebrania z rodzicami.

                                                                                                Dyrektor Szkoły Joanna Czyż

    • Biblioteka szkolna

     26.10.2020

     Szanowni Uczniowie i Rodzice,

                 biblioteka szkolna w obecnej sytuacji (zdalne nauczanie klas 4-8) działa na zasadach obowiązujących od 1 września 2020r. Uczniowie klas 4-8 mogą korzystać z wypożyczalni szkolnej w godzinach pracy dotychczas obowiązujących, zgodnie z ustalonymi procedurami (zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk, dwóch uczniów w wypożyczalni, odległość względem siebie 1,5m-2m), wchodzimy od strony boiska.

                   Książki można również zamówić przez aplikację TEAMS i złożyć zamówienie  u p. Małgorzaty Szydłowskiej (nauczyciel-bibliotekarz).

                                                                                                    Zapraszam, Małgorzata Szydłowska.

    • Zawieszamy na dwa tygodnie zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej

     23.10.2020

     Zarządzenie nr 17/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 23 października 2020 roku.

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Joanna Czyż zarządza z dniem 26.10.2020 roku nauczanie zdalne dla klas 4-8 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Szczecinie zgodnie wytycznymi MEN i MZ.

     Klasy 1-3 oraz świetlica będą pracować stacjonarnie w szkole. Nauczanie odbywać będzie się zgodnie z ustalonym do tej pory planem lekcji. Jednostka lekcyjna trwać będzie od 30 do 45 minut, przerwy 10 minut, długa przerwa 20 minut (zgodnie z harmonogramem przerw obecnie obowiązujących).

     Nauczyciele będą pracować w systemie mieszanym:

     1. Nauczyciele uczący w klasach 1-3 w szkole.

     2. Nauczyciele uczący w klasach 4-8 częściowo w szkole częściowo zdalnie.

     3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziałach przedszkolnych w szkole.

     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.10.2020 roku.

     Podpisała Dyrektor Szkoły Joanna Czyż

    • Nowe zasady bezpieczeństwa w szkole

     20.10.2020

     Szanowni Państwo,

     strefa żółta – w całym kraju, w której obowiązują dodatkowe nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

              Mając na uwadze powyższe w celu minimalizacji ryzyka, od dnia 19.10.2020r. do odwołania rodzice klas I – VIII oraz oddziałów „0” nie wchodzą na teren szkoły (z wyłączeniem odbioru dziecka).

     Dzieci z grupy „Sowy” doprowadzane są przez rodzica bezpośrednio do sal.

              W celu uzyskania informacji, czy sprawa koniecznie wymaga osobistego stawiennictwa, a także umówienia wizyty, proszę kontaktować się w godzinach pracy szkoły tj. 08.00 – 15.30 z sekretariatem pod nr telefonu 91 487 30 32, bądź z konkretnymi pracownikami szkoły lub wychowawcami poprzez dziennik elektroniczny LIBRUS.

              Do budynku szkoły mogą wejść wyłącznie osoby, które wcześniej zarezerwowały termin wizyty przez telefon. Na umówioną wizytę należy przyjść bez osób towarzyszących. Osobiste złożenie korespondencji w szkole jest możliwe poprzez wrzucenie do specjalnie przygotowanej urny podawczej, która znajduje się przy wejściu do budynku (bez możliwości potwierdzenia złożenia korespondencji). Jednocześnie zachęcamy do składania korespondencji za pośrednictwem e-maila: sp3@miasto.szczecin.pl

     Z poważaniem Joanna Czyż

      

    • Strefa żółta w Szczecinie – komunikat dla Rodziców

     05.10.2020

     Szanowni Państwo!

     Informuję, że w dniu 3 października 2020 r. weszła w życie zmiana Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356, z późn. zm.) polegająca na wskazaniu rodzajów obszarów (czerwony/żółty), na których obowiązują dodatkowe ograniczenia, nakazy i zakazy w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

     Na podstawie przepisów ww. rozporządzenia „obszarem żółtym” objęto na terenie województwa zachodniopomorskiego miasto na prawach powiatu Szczecin. 

     W związku z powyższym proszę Państwa ponownie o zapoznanie się z procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 3 - COVID-19 oraz procedurami bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym

     Wszystkie osoby z zewnątrz wchodzące na teren szkoły zobowiązane są do zasłania nosa i ust, używając maseczek ochronnych. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). 

     Dyrektor szkoły wprowadza zakaz organizacji wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 

     Z poważaniem

     Joanna Czyż

      

      

    • Szkolny konkurs recytatorski

     30.09.2020

     UWAGA!  UCZNIOWIE KLAS 4-8!

     DNIA 21.10.2020r. (ŚRODA) O GODZ. 10.45  ODBĘDZIE SIĘ SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI PT. „JESIEŃ W POEZJI”. KONKURS ODBĘDZIE SIĘ W CZYTELNI SZKOLNEJ.         

     ZGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ PANIE M. SZYDŁOWSKA (CZYTELNIA SZKOLNA) I K. POPOWICZ (SALA 37).

                                                                                SERDECZNIE   ZAPRASZAMY!

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczecinie
   • sp3@miasto.szczecin.pl
   • sp3@miasto.szczecin.pl
   • sp3@miasto.szczecin.pl
   • 091 487 30 32
   • ul. Władysława Reymonta 23 71-276 Szczecin 71-276 Szczecin Poland
   • Sekretariat czynny w godzinach: od poniedziałku do piątku 08.00-15.00
  • Logowanie

 • Librus Synergia