• Oferta szkoły

    • Nasze motto:
     „Mów dziecku, że jest mądre, dobre, że potrafi!”
     (Janusz Korczak)


     Nasza szkoła mieści się w jednej z najpiękniejszych dzielnic Szczecina, na Pogodnie. Większość Pogodna stanowią zabudowania typu willowego. Komunikację z miastem zapewniają linie tramwajowe ( 5, 7) i autobusowe (67). Jest to wyjątkowo urokliwa dzielnica naszego miasta, pełna zieleni. W takim przyjaznym otoczeniu umiejscowiona jest nasza szkoła, przy ulicy Reymonta.

     Jest to szkoła z tradycjami. Od lat współpracujemy z organizacjami pozarządowymi – Stowarzyszeniem na Rzecz Pogodna i Radą Osiedla Pogodno. Współdziałamy z rodzicami w tworzeniu szkoły przyjaznej dzieciom. Współpracujemy również z okolicznymi przedszkolami. Bierzemy udział w wielu konkursach szkolnych, rejonowych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Współpracujemy z Uniwersytetem Szczecińskim.     CO OFERUJEMY

     • Opiekę świetlicy (od 700 do 1700)
     • Zbiory czytelni i biblioteki wraz z pracownią multimedialną
     • Stołówkę szkolną
     • Wsparcie pedagoga
     • Pracownię komputerową z dostępem do Internetu
     • Naukę dwóch języków obcych od pierwszej klasy ( j. angielski i j. niemiecki) – przy współpracy ze Szkołą Językową
     • gabinet logopedy
     • klasy języka angielskiego prowadzone w ramach innowacji pedagogicznej

     NASZA SZKOŁA JEST BEZPIECZNA

     • stwarzamy miłą atmosferę do nauki i pracy
     • zapewniamy opiekę pielęgniarki
     • rozwijamy w uczniach poczucie odpowiedzialności za siebie i innych
     • dbamy o bezpieczeństwo dzieci
     • wdrażamy nowe rozwiązania edukacyjne i opiekuńczo –wychowawcze
     • współpracujemy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
     • żaden uczeń nie jest anonimowy, w naszej szkole uczy się ok. 300 uczniów, wszyscy się znają, nie tylko z widzenia


     JESTEŚMY SZKOŁĄ PROMUJĄCĄ ZDROWIE

     Nasza szkoła buduje przyjaźń, uczy szacunku, tolerancji i okazywania wzajemnej pomocy.

     W naszej szkole:

     • Kształtujemy takie cechy, jak: dociekliwość, rzetelność, wytrwałość, upór w dążeniu do celu, systematyczność, dyscyplinę wewnętrzną i samokontrolę.
     • Promujemy wiedzę, umiejętności, zdolności i osiągnięcia uczniów różnych dziedzinach.
     • Rozwijamy wrażliwości humanistyczne.
     • Uświadamiamy odpowiedzialność za ochronę własnego życia i zdrowia.
     • Przygotowujemy do pełnienia różnych ról społecznych.
     • Wzmacniamy świadomość i umiejętność samodoskonalenia.
     • Propagujemy zasady bezpieczeństwa w życiu codziennym.
     • Wychowujemy w poszanowaniu kultury narodowej.
     • Uczymy na programach przeciwstawiających się złu, zagrożeniom i patologii.
     • Współpracujemy ze środowiskiem lokalnym.
     • Tworzymy własne tradycje.


     Misją naszej szkoły jest:

     • Kształtowanie i rozwijanie poznawczych możliwości uczniów tak, aby mogli oni przechodzić do bardziej dojrzałego rozumienia świata.
     • Rozwijanie u uczniów niezależności, odpowiedzialności za siebie i innych.
     • Wyposażanie uczniów w umiejętności umożliwiające komunikację ze społeczeństwem.
     • Kształtowanie postaw tolerancji wobec odmienności drugiego człowieka.
     • Kształtowanie postaw szacunku do dziedzictwa kulturowego.
     • Cele i zadania szkoły:
     • Poszerzanie horyzontów myślowych w sposób syntetyczny w sytuacjach nieogrodzonych tematami przedmiotów.
     • Tworzenie warunków psychologicznych i pedagogicznych efektywnego uczenia się.
     • Aktywny udział w promocji wartości humanistycznych.
     • Wspieranie procesu samoidentyfikacji uczniów ramach środowiska lokalnego, Małej i Wielkiej Ojczyzny w jednoczącym się świecie.

     MODEL ABSOLWENTA

     • Odpowiedzialny za wykonywane obowiązki.
     • Rozumie i akceptuje swoje cele i zadania.
     • Wywiązuje się z zadań mu powierzonych.
     • Rozróżnia dobro i zło oraz właściwie odnosi się do obu kategorii.
     • W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go.
     • Potrafi przekazać swoje odczucia i poglądy.
     • Ma właściwy stosunek do kolegów i osób starszych .
     • Potrafi sprawnie posługiwać się zdobytą wiedzą i umiejętnościami.
     • Potrafi dobrze zaplanować swoją pracę i czas wolny .
     • Stosuje zwroty grzecznościowe.
     • Troszczy się i umie dbać o własne zdrowie.
     • Przeciwstawia się złu, nietolerancji i przemocy.
     • Zna swoje mocne i słabe strony.
     • Stara się przewidywać skutki swoich działań.
     • Pracowity, rzetelny, wytrwały