• Informacje ogólne

    • Drodzy Rodzice!

     Od poniedziałku 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas I – III  wracają do szkoły,
     do  tradycyjnego nauczania.

     Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo dzieci oczekiwały na przywrócenie zajęć stacjonarnych, na bezpośredni kontakt z nauczycielem, na możliwość rozmowy i zabawy z rówieśnikami, nawet w ograniczonym wymiarze. Dzieci wiedzą już, że sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń - nie wolno przytulić koleżanki
     na powitanie, dzielić się śniadaniem, pożyczać swoich przyborów, nie wolno wyjść z klasą
     do kina czy muzeum. Bardzo proszę, przypomnijmy dzieciom dlaczego tak się dzieje. Mówmy w domu i w szkole o konieczności zachowania reżimu sanitarnego i dystansu od innych osób. Wspólnie brzmiący komunikat, przekazywany przez pracowników szkoły i rodziców sprawi,
     że dzieci będą postępować właściwie. Wsparcie rodziców jest dla dziecka bardzo ważne,
     a rozmowa pozwoli na ujawnienie ich wahań, lęków i umożliwi zorganizowanie pomocy.

     Od 18 stycznia zarówno dzieci, rodziców i pracowników szkoły obowiązują następujące wymogi i zalecenia dotyczące higieny i bezpieczeństwa:

     • Wejście  do szkoły wyłącznie z osłoną ust i nosa,
     • Mycie i dezynfekcja rąk po wejściu,
     • Poruszanie się w przestrzeniach wspólnych z osłoną ust i nosa,
     • Zachowanie dystansu (co najmniej 1,5 metra),
     • Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
      • 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
      • dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
      • dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
     • Opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych
      z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

     Przypominam zasady organizacji pracy szkoły:

     Organizacja lekcji

     • Każda klasa  ma zajęcia lekcyjne w jednej, wyznaczonej sali,
     • Uczniowie mają stałe miejsca w sali,
     • W celu zachowania dystansu społecznego dzieci z poszczególnych klas wchodzą do szkoły różnymi wejściami i kierują się do wyznaczonych szatni,
     • Zajęcia wychowania fizycznego będą odbywały się przede wszystkim na świeżym powietrzu, w razie konieczności pozostania w budynku – w sali sportowej,
     • Aby uniknąć tłoku przed toaletami podczas przerw, uczniowie mogą chodzić pojedynczo do toalety w czasie lekcji – obowiązuje mycie i dezynfekcja rąk.

     Organizacja przerw

     • Nauczyciel organizuje przerwę w zajęciach zgodnie z potrzebami uczniów, po upewnieniu się, że w miejscu spędzania przerwy nie przebywa inna klasa,
     • W miarę możliwości przerwy mogą być organizowane na świeżym powietrzu,
     • Nauczyciel nadzorujący daną salę lekcyjną pilnuje, aby była ona odpowiednio wywietrzona,
     • Po powrocie z przerwy obowiązuje mycie rąk,
     • Na początku  przerwy śniadaniowej i po zjedzeniu posiłku uczniowie myją ręce.

     Organizacja pracy stołówki szkolnej

     • Przed wyjściem do stołówki podczas przerwy obiadowej oraz po powrocie dzieci myją ręce,
     • Do stołówki dzieci udają się pod opieką nauczyciela zgodnie z opracowanym harmonogramem,
     • W stołówce zajmują miejsca zgodnie ze wskazówkami nauczyciela zachowując konieczny dystans,
     • Ze względów sanitarnych w szkole nie ma możliwości zakupu jedzenia i wody. Proszę, aby dzieci przychodziły na zajęcia z zapasem napoju i drugim śniadaniem.

     Organizacja pracy świetlicy szkolnej

     • Świetlica szkolna prowadzi zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas                          I – III,
     • W świetlicy uczniowie przestrzegają wszystkich zaleceń dotyczących dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego,
     • Ze wzglądu na duże trudności z zachowaniem reżimu sanitarnego w świetlicy prosimy, aby w miarę możliwości zapewnić opiekę dzieciom przed i po zajęciach szkolnych,
     • W świetlicy uczniowie przestrzegają wszystkich zaleceń dotyczących dystansu społecznego oraz reżimu sanitarnego.

     UWAGA!

     Jeżeli Państwa dziecko wykazuje w domu objawy choroby (gorączka, kaszel, nudności lub ogólne osłabienie fizyczne) zachęcamy, aby pozostało w domu dla ogólnego bezpieczeństwa wszystkich (chorego dziecka, innych uczniów, nauczycieli, obsługi szkoły). Jednocześnie przypominam, że w takiej sytuacji wskazana jest konsultacja z lekarzem.

     Drodzy Państwo,

     życzę dzieciom udanego powrotu do zajęć, dobrych relacji z rówieśnikami oraz szczerych  rozmów z wychowawcami o ważnych dla nich problemach.

     Życzę także Państwu i uczniom zdrowia, a dzieciom ponadto radości ze wspólnego przebywania i wspólnej nauki.

     Serdecznie pozdrawiam Joanna Czyż

      

      


     Uczniowie klas I-III wracają do nauki w szkole.

     Od 18 stycznia 2021r. uczniowie klas I-III wracają do szkoły na zajęcia stacjonarne.

     Powrót uczniów klas I-III do szkoły będzie możliwy jedynie w reżimie sanitarnym. Aby w sposób maksymalny zabezpieczyć zdrowie dzieci, rodziców i pracowników GIS, MEN i MZ przygotował wytyczne. Opracowane zasady mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa. 

     Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wytycznymi. Powrót do szkoły od 18.01.2021r. klas 1-3 po feriach - wytyczne MEN,MZ i GIS z dn.11.01.2021.pdf

     Uczniowie klas starszych, tak jak do tej pory będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych zdalnie z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS.  Tym samym od 18 stycznia 2021r. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć dla uczniów klas IV-VIII. Lekcje we wszystkich klasach odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym planem zajęć. Czas trwania jednostki lekcyjnej w klasach I-III wynosi 45 minut, natomiast w klasach IV-VIII około 30-40 minut.

     Opieka w świetlicy szkolnej

     Od poniedziałku 18 stycznia 2021r. szkoła zapewnia funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice pracują zawodowo.

     Z poważaniem

     Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 Joanna Czyż


     Do 3 stycznia 2021 r.  przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych.

     Od poniedziałku, 9 listopada 2020 roku zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 3 stycznia 2021r.. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I-VIII naszej szkoły. Wszystkie oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 3 będą funkcjonowały bez zmian.

      

     Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas Szkoły Podstawowej nr 3 – do 4 stycznia 2021 roku będą uczyć się wyłącznie w trybie zdalnym z wykorzystaniem aplikacji MS TEAMS. Lekcje we wszystkich klasach odbywają się zgodnie z planem lekcji. Czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi ok. 30 - 40 min.

      

     Nauka i opieka dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w szkole pozostaje bez zmian.

      

     Opieka w świetlicy

     Od poniedziałku, 9 listopada 2020 szkoła zapewnienia funkcjonowanie świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19.

     Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy w czas stycznia 2021r.ie obowiązywania zmienionych warunków pracy szkoły.

      

     Konsultacje dla zdających egzaminy

     W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwiamy uczniom klas ósmych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. Szczegółowy plan działań przekazany zostanie przez wychowawców klas.

      

                                                                                                   Z poważaniem

                                                                                       Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3

                                                                                                   Joanna Czyż


     Szanowni Rodzice, Nauczyciele !

     Zgodnie z komunikatem z dnia 23.10.2020r. od 26 października uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych przeszły na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek weszły w życie od soboty, 24 października i obowiązują do niedzieli, 8 listopada 2020. Przedszkola i klasy I-III szkół podstawowych funkcjonują bez zmian.

     Podczas nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 3 obowiązuje aplikacja MS TEAMS. Kody dostępu  do aplikacji  zostały przekazane wszystkim uczniom klas I-III i IV – VIII. Lekcje zdalne odbywają się według dotychczasowego planu lekcji. Rzeczywisty czas przebywania dziecka przy komputerze podczas jednostki lekcyjnej nie może przekroczyć 30 minut. Rodzice dzieci, które nie mają dostępu do komputera powinni ten fakt zgłosić wychowawcy klasy. Lekcje w trybie zdalnym są obowiązkowe i jest sprawdzana obecność. Nieobecność ucznia na lekcji należy usprawiedliwić według obowiązujących w szkole zasad.

     Inne ustalenia:

     • świetlica szkolna funkcjonuje według dotychczasowych godzin pracy. Ze świetlicy szkolnej mogą korzystać wyłącznie dzieci klas I-III.
     • dzieciom z oddziałów przedszkolnych i klas I-III są wydawane posiłki  według dotychczasowego porządku.
     • dokonane opłaty za obiady w klasach IV – VIII, w zależności od rozwoju sytuacji będą przechodziły na kolejne miesiące lub nastąpi zwrot wpłaconych kwot.
     • wszelkie informacje będą przekazywane poprzez stronę internetową szkoły, dziennik elektroniczny Librus, aplikację MS Teams – zebrania z rodzicami.

      

      

                                                                                                Dyrektor Szkoły Joanna Czyż

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 3 w Szczecinie
   • sp3@miasto.szczecin.pl
   • sp3@miasto.szczecin.pl
   • sp3@miasto.szczecin.pl
   • 091 487 30 32
   • ul. Władysława Reymonta 23 71-276 Szczecin 71-276 Szczecin Poland
  • Logowanie

 • Librus Synergia